Search
Search
Search

Schools in Dalla (Private & International)

ဒလမြို့နယ်ရှိ ကျောင်းများ ဟာမိုနီ ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း Grade-6 to Grade-12 (မြန်မာသင်ရိုး-အလယ်တန်းဆင့်နှင့် အထက်တန်းဆင့်) အမှတ်-၁၃၇၂၊ ဗိုလ်ချုပ်(၁)လမ်း၊ ဗညားဒလရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Phone – 09-31118206, 018-269144 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..